flota
Projekt FIO


Uczczenie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę
poprzez zorganizowanie obozu pod hasłem:
Harcerstwo: Skauting + Niepodległość. Śladami Andrzeja i Olgi Małkowskich
we wsi Złatna położonej w gminie Ujsoły.

więcej o projekcie

Cel projektu


Podniesienie kompetencji i motywacji 20 osób (wolontariuszy) do realizacji działań społecznych w formule wolontariatu poprzez udział w szkoleniu i praktyki podczas obozu oraz zwiększenie motywacji do dostrzegania i podejmowania działań w osobistym funkcjonowaniu społecznym, jak i kształtowania postaw patriotycznych 70 osób (dzieci i młodzież z Zabrza) do 30 września.

Szkolenia dla wolontariuszy odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia Wielka Flota Zjednoczonych Sił w Zabrzu.

Wnioskodawca postanowił uczcić obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę poprzez zorganizowanie obozu pod hasłem: „Harcerstwo: Skauting + Niepodległość. Śladami Andrzeja i Olgi Małkowskich” we wsi Złatna położonej w gminie Ujsoły. Obóz prowadzony będzie metodyką harcerską, a uczestnikom zostaną przekazane harcerskie wartości patriotyczne.

jeszcze więcej

Efekty projektu


Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu,
które są następstwem działań podejmowanych w ramach projektu, w tym:

 1. Rozwój wiedzy i umiejętności do realizacji działań wolontarystycznych u 20 osób poprzez udział w szkoleniach.
 2. Wzrost świadomości i kompetencji do realizacji działań wolontarystycznych dla tzw. „Trudnej młodzieży” u 20 osób poprzez odbycie praktyk podczas obozu.
 3. Wzmocnienie kompetencji organizacji składającej projekt oraz innych organizacji non-profit o podobnym profilu działalności poprzez angażowanie w działania nowych osób (wolontariuszy).
 4. Rozwój umiejętności przyjmowania postaw asertywnych i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w kontekście uzależnień u 70 osób poprzez udział w warsztatach socjoterapeutycznych.
 5. Rozwój umiejętności relaksacji i rozwijania pasji u 70 osób poprzez udział w warsztatach muzycznych.
 6. rozwój wiedzy, umiejętności oraz postaw kształtujących odpowiedzialne, pozytywne społecznie i patriotyczne zachowania u 70 osób poprzez udział w zajęciach aktywizująco-motywujących.
 7. Podniesienie wiedzy i świadomości dotyczącej roli harcerstwa w odzyskaniu przez Polskę niepodległości u 70 osób poprzez udział w zajęciach edukacja-grywalizacja.Obóz

I TURNUS
Termin: 01-14.08.2018 r. / Miejsce: Złatna / Ilość osób: 35

II TURNUS
Termin: 18-31.08.2018 r. / Miejsce: Złatna / Ilość osób: 35

Opis atrakcji

W ramach obozu „Harcerstwo: Skauting + Niepodległość. Śladami Andrzeja i Olgi Małkowskich”
uczestnicy projektu będą uczestniczyć w następujących zajęciach:

 1. ZAJĘCIA AKTYWIZUJĄCO – MOTYWUJĄCE Zajęcia będą realizowane metodyką harcerską. Zajęcia dzięki celowym metodom pracy opiekunów z grupami umożliwią dzieciom i młodzieży opanowanie nowej wiedzy, nabycie potrzebnych umiejętności, odpowiedniego poziomu motywacji oraz wykorzystanie ich łącznie w praktyce. Uczestnicy będą otrzymywali podczas zajęć takie zadania, które będą rozwijały w nich wiedzę, umiejętności oraz postawy kształtujące odpowiedzialne i pozytywne społecznie zachowania zgodne z wartościami harcerskimi.

  TEMATY ZAJĘĆ: OBUDZIĆ W SOBIE HARCERZA – ZAJĘCIA SURVIVALOWE - HARCERZE W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ – SKOK DO GRY FABULARNEJ - CZUWAJ!- NIE JESTEŚ SAM – ZAJĘCIA Z ALPINISTYKI - CEL HARCZERZA – ZAJĘCIA STRZELECKIE
 2. ECUKACJA – GRYWALIZACJA Zajęcia będą miały na celu wyposażenie uczestników projektu w wiedzę na temat regionu oraz budowanie ich tożsamości kulturowej i odpowiedzialności za małą ojczyznę.
  TEMATY ZAJĘĆ: ŚLADAMI NIEPODLEGŁOŚCI; ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z HISTORII REGIONU - HARCERSKIE WĘDRÓWKI – EDUKACJA GEO-REGIONALNA
 3. WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE Zajęcia mają na celu nabycie wiedzy z zakresu niebezpieczeństwa związanego z używaniem środków uzależniających, odurzających, psychoaktywnych oraz kształtowanie pozytywnych społecznie umiejętności i postaw w zakresie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w kontekście uzależnień. Nauczenie uczestników projektu działań prewencyjnych i postaw asertywnych.
 4. CZUWAJ! HARCERSKIE WARSZTATY MUZYCZNE Rozwijanie umiejętności muzycznych uczestników – w tym grania i śpiewania zespołowego, ich wiedzy odnośnie pieśni harcerskich i wrażliwości muzycznej oraz uświadomienie uczestnikom projektu znaczenia relaksu i wyciszenia się w satysfakcjonującym funkcjonowaniu.
wielka flota

Szkolenia dla wolontariuszy

 1. WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

  Termin: 09-17.06.2018 r.
  Miejsce: siedziba Stowarzyszenia
  Ilość godzin: 36 godzin
  Ilość osób: 20 os. (1 grupa)

  Zakres szkolenia: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku; Planowanie pracy wychowawczo – opiekuńczej; Obowiązki wychowawcy grupy; Ruch i rekreacja; Turystyka i krajoznawstwo; Zajęcia kulturalno – oświatowe; Zajęcia praktyczno – techniczne; Prace społeczno – użyteczne; Bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników wypoczynku.

 2. PIERWSZA POMOC

  Termin: 16.06.2018
  Miejsce: siedziba Stowarzyszenia
  Ilość godzin: 4 godziny
  Ilość osób: 20 os. (1 grupa)

  Zakres szkolenia: Umiejętność szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uznać należy za umiejętność kluczową dla każdego człowieka. Każdy z nas może się potencjalnie znaleźć w sytuacji gdy znajomość technik udzielania pierwszej pomocy uratuje komuś życie lub zapobiegnie pogłębieniu się doznanych przez tę osobę urazów. Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z: postępowaniem z osobą nieprzytomną, resuscytacją krążeniowo-oddechową z użyciem defibrylatora AED, postępowaniem z chorymi: po omdleniach, po oparzeniach, po zadławieniach, po urazach, w przypadku krwotoków, w przypadku złamań, w przypadku zatruć, w przypadku udaru cieplnego.
 3. ANIMATOR GIER I ZABAW

  Termin: 23-24.06.2018
  Miejsce: siedziba Stowarzyszenia
  Ilość godzin: 16 godzin
  Ilość osób: 20 osób (1 grupa)

  Zakres szkolenia: Kurs swoim zakresem obejmuje następujące zagadnienia: Gry i zabawy integracyjne; Zajęcia interpersonalne; Gry i zabawy muzyczno-ruchowe; Gry i zabawy ogólnoużytkowe; Gry i zabawy długofalowe; Gry terenowe; Tańce integracyjne – wprowadzenie; Wprowadzenie do pedagogiki zabawy z chustą animacyjną; Kreatywne skręcanie balonów – wprowadzenie.

 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZY

  Termin: 07-08.07.2018 r.
  Miejsce: siedziba Stowarzyszenia
  Ilość godzin: 16 godzin
  Ilość osób: 20 osób (1 grupa)

  Zakres szkolenia: Zapoznanie się z prawami i obowiązkami wolontariuszy oraz odkrywania własnego potencjału do działań społecznych.

Zapisy

Pobierz komplet dokumentów, wypełnij i wyślij do nas
(dane kontaktowe znajdują się poniżej).

Karta kolonijna
Regulamin obozu
Regulamin wyjazdu
Zgody rodziców - ćwiczenia
Zgody rodziców - badanie
Zgody rodziców - lekarz RODO

Skontaktuj się!


Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży „Wielka Flota Zjednoczonych Sił”
Dworcowa 9/16, 41-800 Zabrze
NIP: 648 255 92 80

https://www.facebook.com/wielkaflotazjednoczonychsil/
https://www.facebook.com/biegpluszaka/
https://www.facebook.com/SztabWOSPZabrze/

881 643 769 / 609 582 277